Support      

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Megelink & Partners B.V., zoals ook gedeponeerd onder nummer 34177542 bij de Kamer van Koophandel, zijn van toepassing.

Artikel 1: Definities
 

In deze algemene leveringsvoorwaarden, hierna ook: "de voorwaarden", wordt verstaan onder:
- Megelink: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Megelink & Partners B.V., statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te (3755 BX) Eemnes aan de Bramenberg 8, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 34177542;
- Wederpartij : Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Megelink in contact treedt over de totstandkoming van een overeenkomst, alsmede de koper en/of verkrijger van leveringen door Megelink.
- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Megelink en de Wederpartij tot stand komt en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
- Levering: zowel het leveren van goederen als het verrichten van diensten door Megelink.
 

Artikel 2: Toepasselijkheid
 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen gedaan door Megelink aan de Wederpartij en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en andere leveringen in de ruimste zin des woords tussen Megelink en de Wederpartij , daaronder begrepen alle overeenkomsten of clausules in overeenkomsten strekkende tot overdracht, alsmede tot uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de Wederpartij of hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen Megelink en de Wederpartij .
2.2. Door het doen van een vooruitbetaling aan Megelink, door koop tegen contante betaling of opdracht tot levering op rekening, wordt de Wederpartij geacht bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden.
2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover ze uitdrukkelijk schriftelijk door Megelink zijn aanvaard en zijn slechts geldig voor de overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.
2.4. Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van enige algemene, specifieke voorwaarden of bedingen van de Wederpartij worden door Megelink uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Megelink en de Wederpartij in overleg nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen komen, waarbij zoveel mogelijk de inhoud en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 

Artikel 3: Aanbiedingen
 

3.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Megelink, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en binden Megelink niet, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld en/of wanneer deze aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat.
3.2. Prijsopgaven van Megelink zijn gesteld in euro's (€) exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.3. De aanbiedingen van Megelink zijn gebaseerd op de door de Wederpartij gegeven inlichtingen. Megelink mag van de juistheid van deze inlichtingen uitgaan.
3.4. Latere wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij , betreffende soort en/of moeilijkheidsgraad en/of omvang van de levering, kunnen wijzigingen van de aanbiedingsprijs tot gevolg hebben.
 

Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten
 

4.1. Overeenkomsten komen eerst tot stand doordat een onherroepelijk aanbod van Megelink tijdig door de Wederpartij wordt aanvaard, doordat een vrijblijvend aanbod dat door de Wederpartij is aanvaard niet door Megelink is herroepen, doordat een aanbod van de Wederpartij uitdrukkelijk door Megelink is aanvaard of doordat door Megelink uitvoering aan een opdracht is gegeven.
4.2. Afspraken of overeenkomsten met werknemers en/of freelance medewerkers van Megelink binden haar niet voor zover ze door Megelink niet schriftelijk zijn bevestigd. Als niet bevoegd zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers van Megelink die geen procuratie hebben of waarvan niet op andere wijze uit gegevens uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel valt op te maken dat zij bevoegd zijn om namens Megelink te contracteren.
4.3. Afwijkingen en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst tussen Megelink en de Wederpartij en/of deze voorwaarden gelden slechts indien ze door Megelink schriftelijk zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
 

Artikel 5: Uitvoering
 

5.1. Megelink spant zich in om een overeenkomst met een Wederpartij naar beste vermogen uit te voeren. Met aanwijzingen van de Wederpartij (bijvoorbeeld gebruik van een bepaalde software of vormgeving) wordt door Megelink rekening gehouden, voor zover Megelink zulks verantwoord acht.
5.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is Megelink bevoegd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden in haar opdracht te doen uitvoeren.
5.3. Megelink is gerechtigd om veranderingen aan te brengen in de personele bezetting die met de uitvoering van de overeenkomst belast is. Megelink spant zich daarbij in om de kwaliteit en de continuïteit in de uitvoering van de overeenkomst steeds in de meest gunstige zin voor de Wederpartij te beïnvloeden.
5.4. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Megelink aangeeft dat deze noodzakelijk zijn en waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Megelink worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van deze overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Megelink zijn verstrekt, heeft Megelink het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.
5.5. Megelink is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Megelink is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem kenbaar behoorde te zijn.
5.6. De levertijd wordt door Megelink zo nauwkeurig als mogelijk bepaald. De levertijd kan enkel worden gezien als een streefdatum en niet als een fatale termijn.
5.7. In geval van tussentijdse wijzigingen van de opdracht met betrekking tot de omvang en/of moeilijkheidsgraad heeft Megelink het recht, de leveringstermijn dienovereenkomstig, zonder tot nadere kennisgeving gehouden te zijn, te wijzigen.
5.8. In geval van intrekking van een opdracht door de Wederpartij om andere redenen dan overmacht, is de Wederpartij gehouden tot vergoeding aan Megelink van het op dat ogenblik reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
 

Artikel 6: Aansprakelijkheid voor geleverde diensten en producties
 

6.1. Megelink is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.2. Megelink is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
6.3. Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld, dan wel (ii) de verzekering van Megelink niet uitkeert en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Megelink, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 5.000,--. Megelink is niet aansprakelijk voor gevolgschade die de Wederpartij of een derde ter zake van het gebruik van de door Megelink geleverde goederen of diensten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen omzet en/of winstderving, bedrijfsschade, verlies van gegevens en de eventuele immateriële schade.
6.4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Wederpartij jegens Megelink heeft, dienen binnen 6 maanden na het moment waarop Wederpartij hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk door Megelink te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
6.5. Indien Megelink door derden mocht worden aangesproken, dan is Wederpartij gehouden Megelink zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Megelink in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Megelink, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Megelink en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Wederpartij.
6.6. Wederpartij vrijwaart Megelink voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.
 

Artikel 7: Reclames
 

7.1. De verplichtingen van Megelink tot levering, herstel van gebreken, terugbetaling of vermindering van de koopprijs alsmede schadevergoeding vervallen indien van de manco's, gebreken of vertraging niet schriftelijk aan Megelink kennis is gegeven, terstond nadat de ontvanger een en ander redelijkerwijs heeft kunnen vaststellen. In elk geval vervallen die verplichtingen indien die kennisgeving niet is ontvangen binnen acht dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden, indien geen levering is geschied.
7.2. Elk recht tot reclame vervalt indien de Wederpartij niet of niet ten volle aan de voormelde verplichtingen voldoet.
7.3. In geval een reclame door Megelink gegrond wordt bevonden, zal Megelink - te harer keuze – overgaan tot vervanging c.q. aanpassing dan wel tot reductie op de prijs. Enige verdere aanspraak komt aan de Wederpartij niet toe, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Megelink met betrekking tot de levering.
7.4. Het risico dat de leveringen niet geschikt zijn voor de toepassingen die de Wederpartij daaraan wil geven, berust bij de Wederpartij , ongeacht hetgeen Megelink hem ten aanzien van bijvoorbeeld samenstelling en toepassingsmogelijkheden van de leveringen heeft medegedeeld.
 

Artikel 8: Auteursrechten en/of overige intellectuele eigendomsrechten
 

8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt Megelink zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het Auteursrecht.
8.2. Indien er bij een opdracht sprake is van diensten die aangeboden worden in de vorm van abonnementen en of licenties dan geldt dat het product en/of de broncode te allen tijde in eigendom toebehoort aan Megelink.
8.3. Voor wat betreft offertes, voorstellen en ideeën die tot doel hebben een opdracht te verkrijgen behoudt Megelink respectievelijk de ontwikkelaars en/of hun rechthebbenden de volledige auteursrechten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.4. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documenten, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Megelink of diens licentiegevers. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
8.5. De Wederpartij is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van de Megelink of haar licentiegevers bevatten. De Wederpartij verbindt zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de Wederpartij die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
8.6. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur.
8.7. Het is Megelink toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien Megelink door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat de Wederpartij niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Megelink op verzoek van de Wederpartij een reservekopie van de programmatuur aan de Wederpartij ter beschikking stellen.
8.8. Behoudens het geval dat Megelink een reservekopie van de programmatuur aan de Wederpartij ter beschikking stelt, heeft de Wederpartij het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden verstaan "te maken". Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
8.9. Indien de Wederpartij programmatuur ontwikkelt, of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt, dan wel als de Wederpartij het voornemen heeft dit te doen en hij informatie nodig heeft om interoperabiliteit tussen de te ontwikkelen programmatuur en de hem door Megelink ter beschikking gestelde programmatuur te bewerkstelligen, dan zal de Wederpartij Megelink schriftelijk en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Megelink zal alsdan binnen redelijke termijn mededelen of de Wederpartij de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de door de Wederpartij eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te communiceren.
 

Artikel 9: Betaling
 

9.1. De Wederpartij zal de hem in rekening gebrachte bedragen, in de valuta als vermeld op de factuur, binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum aan Megelink betalen. Alle betalingen zullen op een door Megelink aan te wijzen giro- of bankrekening worden voldaan. In het geval dat bij aflevering wordt betaald, zal dit slechts uitsluitend geschieden in contanten in de valuta als vermeld op de factuur.
9.2. Alle door Megelink in rekening gebrachte bedragen moeten zonder enige korting of inhouding worden voldaan. De Wederpartij is niet bevoegd tot enige verrekening. De Wederpartij heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Megelink op te schorten.
9.3. Indien op enig moment bij Megelink gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de Wederpartij , heeft Megelink het recht, alvorens (verder) te presteren van de Wederpartij te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de Wederpartij een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Megelink, al dan niet opeisbaar, op grond van enige overeenkomst met de Wederpartij heeft of op enig tijdstip zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Megelink.
9.4. Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is de Wederpartij in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Megelink op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
Vanaf dat tijdstip is Megelink tevens gerechtigd al haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en eventuele andere overeenkomsten met de Wederpartij als opgeschort te beschouwen.
9.5. Het in artikel 9.4. gestelde is van overeenkomstige toepassing indien de Wederpartij , na daartoe schriftelijk door Megelink te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven werkdagen afdoende zekerheid heeft gesteld als bedoeld in artikel 9.3.
9.6. De Wederpartij is zonder nadere ingebrekestelling op alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn voldaan, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van 1,5% per maand.
9.7. Ter verkrijging van een grotere zekerheid heeft Megelink het recht, in gevallen naar haar keuze, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, bankgaranties e.d. te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht te beginnen en/of deelfacturen te verzenden tijdens de uitvoering van de overeenkomst.
9.8. Indien de Wederpartij jegens Megelink in verzuim is, is hij verplicht Megelink de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden.
9.9. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste opeisbare facturen, zelfs in het geval dat de Wederpartij vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.10. Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het bedrag in kwestie op onze rekening c.q. op de rekening van degene die Megelink in rechte vertegenwoordigt, is bijgeschreven.
9.11. Indien de Wederpartij surseance van betaling en/of faillissement aanvraagt of diens faillissement wordt aangevraagd of op enig vermogensbestanddeel van de Wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd en bovendien in alle gevallen waarin de Wederpartij serieus rekening moet houden met de mogelijkheid, zijn verplichtingen jegens Megelink niet na te kunnen komen, is hij verplicht Megelink daarvan terstond telefonisch kennis te geven en deze kennisgeving schriftelijk te bevestigen.
9.12. Indien een der gevallen als bedoeld in artikel 9.11 zich voordoet, is Megelink, naar haar keuze, gerechtigd de dan vigerende overeenkomst(en) tussen Megelink en de Wederpartij als onmiddellijk beëindigd dan wel de verplichting uit de overeenkomst(en) als opgeschort te beschouwen, onverminderd de overige rechten van Megelink. Al wat de Wederpartij op dat tijdstip verschuldigd is, wordt dadelijk en in het geheel opeisbaar.
9.13. Indien de Wederpartij van oordeel is, dat het saldo - dat hij volgens de door Megelink verstrekte specificatie verschuldigd is - onjuist is, is hij gehouden om daartegen binnen acht werkdagen schriftelijk te protesteren, onder nauwkeurige opgave van de door hem vermeende foutieve berekeningen. Bij gebreke van zodanig protest is zijn recht om tegen het saldo bezwaar te maken, vervallen.
9.14. Alle gevallen waarin Megelink gerechtigd is haar verplichtingen uit de overeenkomst(en) met de Wederpartij op te schorten dan wel die overeenkomst(en) als beëindigd te beschouwen, gelden als wanprestatie van de Wederpartij en verplichten hem tot vergoeding van kosten, schaden en interesten.
9.15. Indien Megelink in enig geval kiest voor opschorting van haar verplichtingen, behoudt Megelink het recht om nadien op elk door Megelink gewenst moment te kiezen voor beëindiging van de overeenkomst, hetzij geheel, hetzij ten dele.
9.16. Bij twee of meer Wederpartijen voor een en dezelfde overeenkomst met Megelink is een ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door hun gezamenlijk met Megelink gesloten overeenkomst(en).
9.17. Buiten het aan Megelink verschuldigde bedrag, vermeerderd met de krachtens deze voorwaarden verschuldigde rente, is Megelink gerechtigd van de Wederpartij alle kosten te vorderen die door niet of niet tijdige betaling door de Wederpartij zijn veroorzaakt, daaronder begrepen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten.
 

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
 

10.1. Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Megelink, totdat alle vorderingen die Megelink op Wederpartij heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
10.2. Zolang de eigendom van de zaken niet op Wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.
10.3. Wederpartij is verplicht de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Megelink te bewaren.
10.4. Megelink is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de Wederpartij aanwezig zijn, terug te (laten) nemen indien Wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
10.5. Voornoemde onder artikel 10.1 tot en met 10.4 opgenomen punten, laten de overige aan Megelink toekomende rechten onverlet.
 

Artikel 11: Aansprakelijkheid voor eigendommen van de Wederpartij
 

De aan Megelink toevertrouwde materialen (schriftelijke stukken, foto's, etc.) zal Megelink met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Megelink is echter nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door verlies, vernietiging of beschadiging, behoudens opzet of grove schuld. De Wederpartij dient zelf voor het verzekeren van deze materialen zorg te dragen.
 

Artikel 12: Annuleringen
 

Indien de Wederpartij een opdracht minder dan 48 uur voor de aanvang van deze opdracht annuleert, dan is de Wederpartij per direct een vergoeding aan Megelink verschuldigd ter grootte van 75% van hetgeen de Wederpartij op grond van de overeenkomst tussen partijen aan Megelink verschuldigd is. Bij annulering door de Wederpartij tussen 14 dagen en 48 uur voor aanvang is Megelink gerechtigd om 30% in rekening brengen van het bedrag dat de Wederpartij bij volledige uitvoering van de overeenkomst verschuldigd geweest zou zijn. Voor eerder meegedeelde annuleringen worden geen kosten in rekening gebracht.
 

Artikel 13: Geheimhouding
 

De Wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van enige overeenkomst met Megelink heeft verkregen. Door schending daarvan is de Wederpartij, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, gehouden aan Megelink een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van € 5.000,-- per overtreding, te vermeerderen met € 500,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Megelink om de volledige door haar geleden schade te vorderen.
 

Artikel 14: Overname van medewerker(s)
 

De Wederpartij mag tijdens de uitvoering van de opdracht én gedurende zes maanden na beëindiging van de opdracht geen medewerker(s) van Megelink in dienst nemen of met deze medewerkers(s) over indiensttreding onderhandelen, dan na schriftelijke toestemming van Megelink, zulks op straffe van een aan Megelink vervallende onmiddellijke opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 5.000,-- per overtreding, te vermeerderen met € 500,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Megelink om de volledige door haar geleden schade te vorderen.
 

Artikel 15: Acquisitie
 

Na sluiting van een overeenkomst tussen Megelink en de Wederpartij , is Megelink gerechtigd om de firmanaam van de Wederpartij op haar klantenlijst te plaatsen. Megelink is bovendien gerechtigd om, behoudens het gestelde in artikel 12, een beknopte beschrijving te maken van het uitgevoerde project en mag deze beschrijving gebruiken bij de acquisitie van nieuwe klanten.
 

Artikel 16: Toepasselijke recht, bevoegde rechter
 

16.1. Op elke overeenkomst tussen Megelink en de Wederpartij, alsmede op alle uit de ten uitvoer legging daarvan voortvloeiende geschillen tussen Megelink en de Wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2. Elk geschil tussen Megelink en de Wederpartij zal worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten. Megelink blijft echter bevoegd de Wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.


 

Megelink & Partners, uw partner voor websites, online communicatie en e-marketing voor de automobielbranche

Websites

Door onze unieke werkwijze maken wij op maat gemaakte websites voor de automobiel­branche.
Megelink & Partners, uw partner voor mobiele websites en Native Apps

Mobiel

Uw website ook geschikt maken voor smartphones en tablets? Wij verzorgen het voor u.
Megelink & Partners, uw partner voor online management applicaties voor de automobielbranche

Online applicaties

Onmisbare tools voor uw bedrijfsvoering en een extra service voor uw klanten.