Support      

Privacy statement

Privacy statement
Dit Privacy Statement is van toepassing op Megelink/Partners / B.V. / (‘M/P’).

Algemeen
M/P respecteert de privacy van haar klanten en van alle andere personen die betrokken zijn bij de M/P-dienstverlening. M/P komt de voor haar relevante wettelijke verplichtingen omtrent privacy, zoals vermeld in o.a. de Wet bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’), altijd na.

Inhoud
Dit Privacy Statement bevat informatie over hoe M/P omgaat met uw gegevens. Dit betreft alle gegevens die aan ons zijn verstrekt, zowel via onze website (incl. cookies) en in onze systemen, als via formulieren en contracten.
Ook wordt hierin aangegeven hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens die M/P heeft, kunt uitoefenen.

Betrokkenen
Dit Privacy Statement heeft betrekking op drie categorieën betrokkenen:

A) Directe klanten: M/P heeft door de aard van haar dienstverlening per definitie enkel zakelijke klanten. Deze zakelijke klanten noemen wij onze directe klanten. M/P doet geen zaken met consumenten en of natuurlijke personen, tenzij deze acteren in hun hoedanigheid van ondernemer, zoals in het geval van eenmanszaken, vof’s etc.

B) Bezoekers van de M/P-website.

C) Indirecte klanten: dit betreft bijvoorbeeld voertuigeigenaren die voorkomen in onze voertuigeigenarendatabases. Dit zijn soms bedrijven en soms consumenten, maar geen directe klanten van M/P. In voorkomende gevallen kunnen dit wel klanten van directe klanten van M/P zijn.

D) Leveranciers van diensten aan M/P: hiermee doelen we op onze eigen leveranciers.

Verantwoordelijkheden
Informatie die wordt aangeleverd door directe klanten van M/P, welke betrekking heeft op indirecte klanten (bijv. rondom voertuigeigenaren), verwerkt M/P te goeder trouw. M/P treedt hierbij op als “Verwerker” in de zin van de Wbp. De directe klant van M/P geldt hierbij als “Verantwoordelijke”. Zie ook ‘Recht op informatie’ hieronder.
Onze directe klanten, websitebezoekers en leveranciers zijn zelf verantwoordelijk voor juiste en volledige aanlevering van eigen gegevens. M/P is niet verantwoordelijk voor onjuistheden die door deze partijen zelf zo zijn doorgegeven. Wel zullen wij deze altijd zo spoedig mogelijk corrigeren, nadat u ons hiervan onderbouwd in kennis heeft gesteld.
Onze directe klanten zijn verantwoordelijk voor gegevens omtrent hun eigen klanten/consumenten (M/P’s ‘indirecte klanten’). Indirecte klanten zijn op hun beurt zelf verantwoordelijk voor juiste en volledige aanlevering van hun eigen gegevens bij de partijen met wie zij zelf een overeenkomst zijn aangegaan.

Recht op informatie
Indien u van mening bent dat uw gegevens onjuist danwel onzorgvuldig worden behandeld, kunt u een onderbouwd bezwaar sturen naar support . Wij streven ernaar binnen een week te reageren op uw bezwaar.
Indirecte klanten verwijzen we voor gebruik van hun recht op informatie en verzet e.d., naar het bedrijf waarmee zij een directe relatie hebben, zoals de eigen garage, dealer of leasemaatschappij. Deze bedrijven zijn volgens de Wbp  ‘Verantwoordelijke’ voor juist beheer van de aan hen toevertrouwde gegevens.

Gebruik van door u verstrekte gegevens
M/P houdt zich aan het wettelijk vereiste doelbindingsprincipe.
‘Doelbinding’ betekent dat uw gegevens enkel gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en verwerkingsdoelen welke zijn toegestaan onder de Wbp. Onder deze laatstgenoemde toegestane doelen vallen bijvoorbeeld (niet uitputtend) het versturen van facturen, verwerkingen die nodig zijn voor het leveren van de door u afgenomen dienst, u informeren over bestaande en nieuwe M/P-diensten en het verwerken voor statistische doeleinden (lees: niet herleidbaar naar een individueel persoon).

Gebruikersstatistieken en cookies
Om de werking en beveiliging van onze website te optimaliseren kan M/P technische gegevens over het gebruik van de website verzamelen, zoals het aantal hits op een pagina en de duur van het gebruik. De op deze manier verzamelde informatie bevat echter geen gegevens die tot u herleidbaar zijn en M/P koppelt de gebruiksstatistieken ook niet aan gegevens die u eventueel via deze website aan ons hebt verstrekt.
Bij het verzamelen van de gegevens over het gebruik van de website kan M/P gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpageserver op uw computer plaatst en het gebruik van deze website sneller en gemakkelijker maakt. U kunt het gebruik van cookies desgewenst verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet optimaal van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt maken. M/P gebruikt geen cookies die u volgen over meerdere sites.

Wijzigingen Privacy Statement
M/P behoudt zich te allen tijde het recht voor om het Privacy Statement te wijzigen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Het verdient dus aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Dit Privacy Statement dateert van 10 juni 2016

Megelink & Partners, uw partner voor websites, online communicatie en e-marketing voor de automobielbranche

Websites

Door onze unieke werkwijze maken wij op maat gemaakte websites voor de automobiel­branche.
Megelink & Partners, uw partner voor mobiele websites en Native Apps

Mobiel

Uw website ook geschikt maken voor smartphones en tablets? Wij verzorgen het voor u.
Megelink & Partners, uw partner voor online management applicaties voor de automobielbranche

Online applicaties

Onmisbare tools voor uw bedrijfsvoering en een extra service voor uw klanten.